سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشهای فقهی مجلس شورای اسلامی 
همکاری پژوهشی 
 
 
همکاری پژوهشی 
همکاری 
موسسه آینده روشن 
همکاری پژوهشی 
 
 
همکاری پژوهشی 
تدریس 
موسسه امام خمینی ره 
مدرس 
 
 
حقوق تجارت 
تدریس 
موسسه امام خمینی ره 
مدرس 
 
 
آیین دادرسی مدنی 
تدریس 
مرکز تخصصی قضاء 
مدرس 
 
 
حقوق تطبیقی 
تدریس 
موسسه امام خمینی ره 
مدرس 
 
 
مقدمه علم حقوق 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی 1و 2 
تدریس 
حوزه علمیه صدوقی قم 
مدرس 
 
 
لمعه 
تدریس 
دانشگاه زرندیه 
مدرس 
1392/11/01 
1393/07/01 
اندیشه 1و2