تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
حقوق خصوصی 
دانشگاه عدالت 
0.00 
سطح 4 
1392 
فقه و اصول 
قم 
18.50